Turneringsreglement

Bardufoss Cup og arrangøren BOIF etterstreber Fair Play på og utenfor fotballbanen, og Fair Play er den verdibaserte normen for all aktivitet i idrettsforeningen og i turneringen.

Les mer om Fair Play 

Bardufoss Cup Lians følger godkjente regler for turnering, les mer hos Norges Fotballforbund

§ 6-8.Turneringsjury

(1) Til å behandle saker etter turneringsreglementet, NFFs kamp- og konkurranseregler, samt protester, skal arrangøren oppnevne en jury på minst 3 medlemmer, hvorav ett skal oppnevnes som leder. Alle jurymedlemmene skal være medlem i klubb som igjen er medlem av NFF. Ingen klubb kan ha flere enn ett jurymedlem.
(2) Protester skal være undertegnet av lagleder eller klubbens fungerende leder, og innleveres skriftlig sammen med gebyr fastsatt i turneringsreglementet. Hvis ikke annet fremgår av turneringsreglementet, må protest nedlegges senest en time etter kampslutt.
(3) Juryen kan ilegge følgende sanksjoner:
a) Irettesetting.
b) Karantene for spiller, trener eller leder i inntil tre kamper.
c) Tap av kamp i turneringen som laget har vunnet eller spilt uavgjort. Motstanderen tilkjennes tre poeng. Kampresultatet settes til 3-0.
d) Utelukkelse av lag fra turneringen.
e) Bøter med inntil kr 2.000,- for lag.
(4) I saker der det er tale om å ilegge sanksjoner gjelder reaksjonsreglementet tilsvarende. Den det er tale om å ilegge sanksjoner, skal enten skriftlig eller muntlig få anledning til å legge frem sitt syn på saken før avgjørelsen fattes.
(5) Mener juryen at det kan være grunnlag for strengere sanksjoner enn dem den selv kan ilegge etter (3), anmelder juryen forholdet til den krets som arrangørklubben sorterer under. Kretsen tar anmeldelsen til behandling etter reaksjonsreglementet kapittel 3.
(6) Juryens avgjørelse er i alle saker endelig.

Bardufoss Cup Lians 2020 turneringsjury består av:
(Navn kommer)

Spillesystem

Dersom et lag ikke møter, benyttes NFFs kampreglement § 13 – 2 (punkt 3, første ledd). Ved uteblivelse settes resultatet til 0-3.

Har to eller flere lag samme poengsum i innledende runder, bestemmes rekkefølgen først av målforskjellen. Dersom denne er lik, går det lag foran som har flest scorede mål. For lag som fortsatt står likt er det innbyrdes oppgjør som avgjør. Ved tilfeller der lagene fortsatt står likt foretas loddtrekning.

I sluttspillet benyttes cupspill:

– Ved uavgjort resultat benyttes forlenget spilletid 2 x 5 min. I ekstraomgangene gjelder ”Golden Goal”; der laget som scorer først vinner, og kampen avsluttes.

– Dersom ekstraomgangene ender uavgjort benyttes følgende:

  • I klasse G/J14 avgjøres kampen med straffesparkkonkurranse best av fem straffespark. Hvis fortsatt uavgjort benyttes en mot en straffespark til ett lag scorer og det andre bommer.

  • I klasse G/J14 avgjøres kampen med straffesparkkonkurranse best av tre straffespark. Hvis fortsatt uavgjort benyttes en mot en straffespark til ett lag scorer og det andre bommer.

Spilletid

AlderSpillereSpilletid
5-7 år3er1x15min
8-9 år 5er1x20min
10-11 år7er2x15min
12-14 år9er2x20min
14 år11er2x30min

Regler spillere

Henteregler – flytting av spillere fra lag til lag skal kun gjøres dersom man har for få spillere:Mellom 11’er-lag kan det flyttes inntil tre spillere som har spilt på et annet av klubbens lag i samme aldersklasse.

  • Mellom 11’er/9’er og 7’er-lag kan det flyttes inntil to spillere. Det samme gjelder mellom 7’er-lag og 9’er-lag.
  • Mellom 3’er, 5’er og 7’er-lag kan det flyttes inntil én spiller.

Hver enkelt spiller har kun lov til å spille EN kamp for et annet lag i løpet av turneringen.

– Når alle i troppen har spilt en kamp for det andre laget, kan man begynne på ny runde

Reglene ovenfor gjelder flytting av spillere som er i samme aldersklasse. Det er lov å benytte seg av ubegrenset antall spillere fra yngre klasser. Her ber vi om at trenere/ledere tar hensyn til belastning på hver enkelt spiller.

Overårige spillere

I henhold til NFFs Breddereglement § 2 – 3 praktiserer Bardufoss CUP følgende:

  • I 11’er og 9’er fotball kan det per kamp benyttes inntil to (2) overårige spillere per kamp.
  • I 7’er, 5’er og 3’er fotball kan det benyttes inntil én (1) overårig spiller per kamp.
  • Spilleren kan ikke være mer enn ett år for gammel og kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen årsklasse eller høyere.

Bardufoss Cup følger Troms Fotballkrets retningslinjer når det gjelder regler rundt overårige jenter:

  • Opptil 1 år overårig jente kan spille i gutteklassen under

Det gis ingen dispensasjoner for bruk av overårige spillere utover de gitt den enkelte fotballkrets.


Gjestespillere

For klasse G/J11 og yngre har man lov til å benytte seg av inntil tre (3) spillere som er spilleberettiget for en annen klubb. Det er en forutsetning for slik deltagelse at det før turneringen starter foreligger en skriftlig avtalene mellom klubbene.

Dispensasjoner

Dispensasjoner gitt av den enkelte fotballkrets gjelder også i turneringen. Ingen dispensasjoner vil bli gitt utover dette. Dokumentasjon må kunne legges frem ved forespørsel.

Laglister

Alle lag fra og med klasse G/J13 til og med G/J14 plikter å sende inn laglister i forkant av turneringen, men for å gjennomføre Premieutdelingen leveres lagslister for alle klasser under også.

Hvert enkelt lag er selv ansvarlig for at laglistene er korrekt utfylt, og at spillere er spilleberettiget for klubben og laget. Det vil bli gjennomført stikkprøver av turneringsledelsen. Hvis feil blir avdekket, taper det laget som har brukt en ikke spilleberettiget spiller.

Reglement for advarsler og utvisninger

Rødt og gult kort

NFFs reglement for advarsler og utvisninger (reaksjonsreglement) gjelder slik:
Det er opp til juryen å fastsette sanksjon etter en utvisning. Sanksjonen gjøres iht. NFFs Reaksjonsreglement. Juryens avgjørelse er endelig.

Gult kort – advarsel

Dommeren skal fylle ut kampkort og levere inn til dommeransvarlig etter hver kamp. Følgende regler gjelder for gule kort:

Ved gult kort skal spilleren umiddelbart sone fem (5) minutter. Tiden regnes fra spillet gjenopptas, og lagets lagleder er ansvarlig tidtaker. Ved to gule kort til samme spiller i samme kamp regnes det som rødt kort, og spilleren kan ikke komme inn igjen på banen. Laget må fortsette kampen med en spiller mindre i fem (5) minutter før de får lov til å erstatte den utviste spilleren med en annen spiller.

Karantene: Spilleren som er tildelt to advarsler skal automatisk stå over lagets neste kamp.

Ansvar: Lagledelsen og spilleren plikter uavhengig av hverandre å påse at karantenebestemmelsene følges ved tildeling av advarsel.

Rød kort – utvisning

-Ved én (1) kamps karantene: Spilleren skal sone/stå over neste kamp i turneringen.

-Ved flere kampers karantene: Spilleren soner/står over det gitte antall kamper i turneringen. Dersom spilleren ikke har tilstrekkelig antall kamper igjen i turneringen, skal de kamper som ikke kan sones i turneringen, med unntak av én kamp, sones i førstkommende obligatoriske kamper.

Comments are closed.