Fair Play / Turneringsreglement

Bardufoss Cup og arrangøren BOIF etterstreber Fair Play på og utenfor fotballbanen, og Fair Play er den verdibaserte normen for all aktivitet i idrettsforeningen og i turneringen.

Les mer om Fair Play 

Bardufoss Cup Lians følger godkjente regler for turnering, les mer hos Norges Fotballforbund

§ 6-8.Turneringsjury

(1) Til å behandle saker etter turneringsreglementet, NFFs kamp- og konkurranseregler, samt protester, skal arrangøren oppnevne en jury på minst 3 medlemmer, hvorav ett skal oppnevnes som leder. Alle jurymedlemmene skal være medlem i klubb som igjen er medlem av NFF. Ingen klubb kan ha flere enn ett jurymedlem.
(2) Protester skal være undertegnet av lagleder eller klubbens fungerende leder, og innleveres skriftlig sammen med gebyr fastsatt i turneringsreglementet. Hvis ikke annet fremgår av turneringsreglementet, må protest nedlegges senest en time etter kampslutt.
(3) Juryen kan ilegge følgende sanksjoner:
a) Irettesetting.
b) Karantene for spiller, trener eller leder i inntil tre kamper.
c) Tap av kamp i turneringen som laget har vunnet eller spilt uavgjort. Motstanderen tilkjennes tre poeng. Kampresultatet settes til 3-0.
d) Utelukkelse av lag fra turneringen.
e) Bøter med inntil kr 2.000,- for lag.
(4) I saker der det er tale om å ilegge sanksjoner gjelder reaksjonsreglementet tilsvarende. Den det er tale om å ilegge sanksjoner, skal enten skriftlig eller muntlig få anledning til å legge frem sitt syn på saken før avgjørelsen fattes.
(5) Mener juryen at det kan være grunnlag for strengere sanksjoner enn dem den selv kan ilegge etter (3), anmelder juryen forholdet til den krets som arrangørklubben sorterer under. Kretsen tar anmeldelsen til behandling etter reaksjonsreglementet kapittel 3.
(6) Juryens avgjørelse er i alle saker endelig.

Bardufoss Cup Lians 2019 turneringsjury består av:
Tove Sørensen, Bardufoss og Omegn Idrettsforening
John Håvard Nilsen, Kabelvåg IL
Ronny Solheim Langnes, Mellembygd IL

Utdrag fra viktige regler:
§ 2-3.Unntak fra kravene til alder

(1) I alle aldersklasser opp til og med junior, kan et lag pr. kamp benytte inntil 2 overårige spillere i elleverfotball og nierfotball. I øvrige spillformer kan 1 overårig spiller benyttes. Overårig spiller kan ikke benyttes på lavere lag dersom klubben stiller lag i spillerens egen aldersklasse. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel og kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. Begrensningene i tredje og fjerde setning gjelder ikke i klassen junior kvinner. Kretsen kan etter søknad i enkeltsaker, gi dispensasjon til at jenter kan delta som overårig på lag i gutteklasser samtidig som de spiller på lag i egen årsklasse eller høyere. Spillere som innvilges dispensasjon kan ikke være mer enn 2 år for gamle. Begrensningen i første og andre setning gjelder.

§ 2-9.Sammensatte lag

(1) …Der det er nødvendig for å gi et kamptilbud, kan kretsen eller forbundsstyret i alle aldersklasser etter søknad godkjenne at to eller flere klubber spiller med sammensatte lag. Godkjenningen gjelder for én sesong om gangen…

Comments are closed.